Jukja

43 teksty – auto­rem jest Juk­ja.

Koniec

Jes­teś moją miłością,
Kocham Cię z godnością.
Nie widzę świata po­za Tobą,
Jes­teś dla mnie najwżniej­szą osobą.
Ale Ty odeszłeś,
Mówiąc,ze to prze­ze mnie.
Płacze na nic nie pomogły,
Bo Ty miałes no­wy plan gotowy.
Zna­laz­leś nową pan­ne, za­pomi­nając o [...] — czytaj całość

wiersz • 5 maja 2012, 22:31

Ama­torów uważam za ek­spertów.Ek­spertów na­tomiast ma­my za amatorów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 kwietnia 2012, 22:06

Jedna Miłość,Wielkie Poświęcenie.

-ta­to, błagam cię, po­wiedz coś.-Trzęsła się, czuła się ta­ka samotna.
-Kocha­nie, nie mar­tw się będę z sa­mego ra­na. Córeczko nie płacz już, wszys­tko będzie dob­rze, po­radzi­my so­bie. Ja już wy­jeżdżam, połóż się spać, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 27 marca 2012, 20:49

Jedna Miłość,Wielkie Poświęcenie.

By­li parą na ogół zwyczajną, ktoś kto ich nie znał byłby w sta­nie stwier­dzić, że to tyl­ko ko­lej­na nic nie znacząca pa­ra, nie doj­rzała do poświęceń z miłości. Na­tomiast ich zna­jomi doskonale [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 marca 2012, 21:12

przepraszam,wybacz,zrozum...Ł.

,, Cza­sami wo­lałabym mieć ser­ce z ka­mienia, Niż co dzień czuć w so­bie, że wciąż nic się nie zmienia.”
Przep­raszam, że nas okłamu­je. Ciebie- że Cię Kocham; siebie, że jes­tem szczęśli­wa. Nie wiem [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 marca 2012, 20:53

Cza­sami trze­ba odejść by ofiaro­wać ko­muś szczęście 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 stycznia 2012, 15:59

* * *

Śmierć nie po­win­na po­jawiać się tak wcześnie. Nie wte­dy, gdy człowiek do­piero zaczy­na koszto­wać życia; kiedy czu­je miłość, szczęście, kiedy wie , ze jest ko­muś pot­rzeb­ny. Śmierć po­win­na przychodzić gdy jes­teśmy starzy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 19 stycznia 2012, 18:01

Stra­ciłam sekundy,minuty,dni,lata..
Stra­ciłam mo­je szanse..
Stra­ciłam Ciebie-Stra­ciłam życie.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 marca 2011, 18:13

* * *

-Ma­mo,opo­wiedz mi jakąś fajną bajkę,ale nie Królew­nie Śnieżce czy Kop­ciu­szku.Chcę taką bajkę,która wy­darzyła się naprawdę!
-Dob­rze Kocha­nie,opo­wiem Ci bajkę jak naj­bar­dziej życiową.Opo­wiem Ci o pew­nej dziew­czyn­ce,która miała bar­dzo ciężkie życie,pa­suje Ci ta­ka bajka [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 14 marca 2011, 12:29

[*] Ada S.

To ta­kie dziw­ne gdy umiera ktoś,kto był dla Ciebie ważny.Ktos kto był światełkiem w te wszys­tkie ciem­ne dni.Ktoś kto znał Two­je ta­jem­ni­ce,ro­zumiał Cię.To ta­kie dziw­ne,że roz­ma­wiałes z kims wczo­raj a dzi­siaj dowiadujesz [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 lutego 2011, 16:29

Jukja

Jestem młoda no i zdolna, Lubie pisać,bo to moja chwila wolna. Ładna nie jestem mam sporo wad, ale zawsze gdy trzeba to pomogę Wam.. Nad książkami siedzę stale, choć tego po mnie nie widać wcale. W wolnych chwilach piszę wierszę, a sprawdzają mi je przyjaciele... W latach ubiegłych przeżyłam wypadek straszny i przez niego wdałam się konflikt marny.. Dawniej byłam rozdarta i tapeciara a dziś jestem mądra i delikatna:)

Zeszyty
  • strata przyjaciela – miałam przy­jaciela..cho­ciaż mie­szka­liśmy da­leko od siebie,to zaw­szy by­liśmy szczerzy wo­bec siebie... poz­nałam go na jed­nym z meczy... wiec mieliśmy wspólne te­maty... mogłam mu po­wie­dzieć wszys­tko tak sa­mo jak on mnie.... mieliśmy wspólna passę ja­ka była siatkówka... i wczo­raj naglę je­den z je­go przy­jaciół mówi,że mój przy­jaciel wy­jechał właśnie do In­dii...bo ni­by dos­tał szan­se by być wiel­kim siat­karzem... nie mam mu za złe te­go,że chce spełniać swo­je marze­nia,ale o to,że sie ze mną nie pożeg­nał...wys­tar­czyłby je­den es z wy­jaśnieniami..ale nic nie dos­tałam... jest mi ok­ropnie przyk­ro,ze tak mnie pot­rakto­wał...mam za­dała mi py­tanie czy mogłabym sie da­lej z nim przy­jaźnić... szczerze to nie wiem...po­jechał bez pożeg­na­nia-bo­li cho­ler­nie..ale to prze­cież przy­jaciel i je­mu zaw­dzięczam to,że znów powróciłam do życia...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jukja

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność